تئاتر ملی، مردمی و روشنگر است
نوشته

تئاتر ملی، مردمی و روشنگر است

تئاتر ملی، چگونه تئاتری است؟ از آغاز، احساسم این بود که نمایش های پرده خوانی – نقالی – تعزیه – تخت حوض، می توانند پایه و اساس تئاتر ملی قلمداد شوند، اما به مرور زمان، درحین تجربه نظر دیگری پیدا کردم، احساسم عوض شد و به این نتیجه رسیدم که تئاتر سنتی ما، تئاتر ملی...